Документи

 1. Протокол от заседание на учредителите, в което се взема решение за свикване на Общо учредително събрание /копие/;
 2. Проект на Дневен ред на Общото събрание, раздаден на членовете (копие)  електронен документ;
 3. Покана за свикване на Общо събрание (копие) –  електронен документ;
 4. Актуален списък на действителните членове на читалището, имащи право на глас (по азбучен ред);
 5. Списък с имената и подписите на членовете, получили покана (поканени) за Общо събрание;
 6. Списък на присъствалите на Общото събрание членове на читалището (пълномощници);
 7. Протокол от Общото събрание;
 8. Устав (според последните изменения на Закона за народните читалища);
 9. Нотариално заверени образци (спесимени) от подписите на лицата, представляващи читалището и от валидния печат на читалището;
 10. Свидетелства за съдимост на членовете на настоятелството, проверителната комисия и секретаря.
 11. Декларации от членовете на настоятелството във връзка с Чл.16,ал.1, изречение второ от ЗНЧ.
 12. Декларации от членовете на проверителната комисия във връзка с Чл.18,ал.2 от ЗНЧ.
 13. Декларация от читалищният секретар във връзка с Чл.17а, ал.2 от ЗНЧ.
 14. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.